<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

1. Smluvní strany

Prodávající

ELTISK s.r.o.
IČO: 26276402, DIČ: CZ26276402
Společnost je registrována v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41354
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2901730739/2010, IBAN CZ81 2010 0000 0029 0173 0739
Sídlo společnosti: Mariánské nám. 63, 688 01 Uherský Brod
tel: ‭+420 725 415 611‬, +420 602 722 036+420 602 722 296
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
(dále Prodávající)

Kupující

Osoba, která uzavře pomocí webu www.originalniknihy.cz objednávku.
(dále Kupující)

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

3. Doručování a platba za zboží

Prodávající předá zboží dopravci nebo připraví k odběru ve své provozovně nejpozději do 4 pracovních dnů od úhrady objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle Prodávající Kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží Kupujícím.

Ceník expedičních nákladů viz Doprava a platba.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Dle § 53 odst. 7 českého občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od smlouvy do dvou týdnů po uzavření smlouvy bez udání důvodu a zboží vrátit, za předpokladu, že je zboží způsobilé k vrácení. Vzhledem k tomu, že Prodávající upravuje polygrafické výrobky výhradně dle specifikace Kupujícího, je právo Kupujícího na zrušení smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku dle § 53 odst. 8 písm. c), občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. vyloučeno.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky a kdykoliv odstoupit od již uzavřených smluv po doručení tiskových dat, jejichž předmětem jsou tisková data propagující pornografii, fašismus či porušující právní řád České republiky.

5. Zákonná odpovědnost Prodávajícího

(za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se na převzatém zboží projeví nedostatky (např. má vady, není kompletní, neodpovídá jeho množství, vlastnosti, popsaný účel užití, či jiným zákonným a smluvním parametrům), jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží požadavek na:
- uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, a to výměnou za nové zboží, nebo opravou (podle svého požadavku), a není-li takový postup možný
- přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.
Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

Záruční odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle povahy vady požadovat:
- u vady odstranitelné – bezplatnou opravu (odstranění vady); právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti lze požadovat jen, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
- u vady neodstranitelné – lze požadovat výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému užívání zboží, může Kupující požadovat i slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití.

6. Autorská práva

Kupující, který zadává Prodávajícímu zakázku na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. Každý Kupující ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.

7. Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů od doruční reklamovaného zboží, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o něm Kupujícího informovat podle jeho požadavku e‑mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace má Kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

Prodávající odmítá odpovědnost za to, že barvy na fotografiích budou stoprocentně souhlasit s dodanými soubory. Vyhrazuje si právo dle vlastního uvážení samostatně vylepšit barvu a hustotu obrazových souborů u všech fotografií.

U výrobků digitálního tisku se jedná o potisk různých materiálů. Prodávající upozorňuje na to, že se nejedná o klasické fotografie, a proto nelze i přes vysoce vyvinutou techniku tisku, která umožňuje velmi dobré výsledky, zabránit rozdílům v barvě a struktuře snímku ve srovnání s fotopapírem. Tyto odchylky v barvě a struktuře nejsou považovány za závady a neopravňují k reklamaci.

8. Nevyzvednuté zboží

Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající použil nevyzvednuté a nezaplacené zboží dle svého uvážení (například k prezentaci, dekoraci, jako dárky) nebo je skartoval po uplynutí 30 dnů od expedice zboží Kupujícímu.

9. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů  probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále GDPR). Za tímto účelem se Prodávající považuje za správce osobních údajů (dále také Správce).

Rozsah osobních údajů, účel a doba zpracování 

Správce zpracovává tyto osobní údaje:

Z důvodu zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů potřebuje Správce fakturační údaje Kupujícího (jméno, příjmení, adresa). Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let.

Z důvodu plnění objednávky zpracovává Správce údaje potřebné pro personalizaci objednaného produktu (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, fotografie) a údaje o Kupujícím (jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefon, bankovní spojení). Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let.

Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovává Správce na základě § 7 odst. 3 Zákona č. 480/2004 Sb. údaje objednaného produktu (jméno, příjmení, datum narození) a údaje o Kupujícím (jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefon). Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od nákupu nebo posledního přihlášení. Zasílání obchodních sdělení lze kdykoliv odhlásit následujícími způsoby:
- prostřednictvím emailu na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu: ELTISK s.r.o., Mariánské  nám. 63, 688 01 Uherský Brod
- prostřednictvím odhlašovacího linku umístěného na konci každého emailu s obchodními informacemi zaslaného společností ELTISK s.r.o.

Pro optimalizaci webu zpracovává Správce osobní údaje technického charakteru (IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému). Tyto údaje se zpracovávají po dobu 1 měsíce. 

Zpracovatelé

Zpracování osobních údajů pro Správce provádějí zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých zpracovatelských operací, které nemůže Správce zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů:
- Facebook Ireland Ltd. - aplikace Facebook pixel
- Google LLC – aplikace Google Analytics
- Smartsupp.com, s.r.o. – webová aplikace pro chat
- Geis Parcel CZ s.r.o. – přepravní služba
- Česká pošta, s.p. – přepravní služba
- B-Payment s.r.o. – platební brána při platbě platební kartou
- SmartSelling a.s. – aplikace pro zasílání obchodních sdělení
- UB ALUmat s.r.o. – vedení účetnictví

Práva Kupujícího

Podle zákona o ochraně osobních údajů má Kupující právo:
- požadovat po Správci informaci, které osobní údaje zpracovává,
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Používání "cookies"

K zajištění správné funkčnosti webu Správce využívá cookies. Jedná se například o cookies pro nákupní košík nebo přihlášení uživatele. Pomocí cookies Správce nezpracovává osobní údaje.

10. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

11. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. května 2018.